VOP - On-line kurz

Úvod Přečtěte si:VOP - On-line kurz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro On-line kurzy


 

Zaplacením objednávky on-line kurzu souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 

1. Obecná ustanovení

 

1.1. Poskytovatelem služeb on-line kurzu je Hotel pro psy a výcvik Malonty, Tomáš Langer, IČO: 01959051 se sídlem: Malonty 58, 38291 Malonty, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající").

 

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel" / „Kupující")

 

2. Předmět služby


2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k lektorským video lekcím uložených na serveru uzavřené facebookové skupině Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele (dále jen „on-line kurz").

 

3. Rozsah služby

 

3.1. Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

 

4. Práva a povinnosti Uživatele

 

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu on-line kurzu stanovenou na webových stránkách www.doghotelmalonty.cz Poskytovatele, a to bezhotovostně bankovním převodem.

 

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu.

 

4.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 11 – Ochrana autorských práv.

 

5. Objednávka

 

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě online kurz včetně a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu do 5 dnů od odeslání objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

6. Kupní cena, daňový doklad

 

6.1. V přihlašovacím formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH.

 

6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení on-line kurzu.

 

7. Způsob a forma platby

 

7.1. Bankovním převodem na účet Poskytovatele

 

7.2. Bonusy Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu v průběhu online tréninku a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

 

8. Garance vrácení peněz

 

8.1. Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to v rámci 14 dnů. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: vycvik-doghotelmalonty@seznam.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů a to bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupujícímu odebrán přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

 

8.2. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu: vycvik-doghotelmaloty@seznam.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e- mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

 

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

 

9.1. Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady kurzovného od Uživatele na svůj účet. Lekce kurzu budou zveřejňovány postupně

 

9.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 11 těchto podmínek.

 

9.3. Objednáním on-line kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

 

9.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

 

10. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

 

10.1. On-line kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

 

10.2. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

 

10.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám soubory, které v rámci online kurzu získal ke stažení. Tyto jsou určeny pouze pro jeho soukromou potřebu.

 

10.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

 

10.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku 11 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

 

10.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

 

11. Závěrečná ustanovení

 

11.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

 

11.2. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

 

11.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

 

11.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

 

11.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

 

11.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 28. 3. 2020. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.